wet van 18 december 1986 houdende bevoegdverklaring van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn belast met de inning en de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen tot invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor rekening van de Gemeenschappen, de Gewesten en de instellingen van openbaar nut die ervan afhangen

Artikel 1.  De administratie van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn belast met de inning en de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen kan, op aanvraag, in naam en voor rekening van de Gemeenschappen, de Gewesten en de instellingen van openbaar nut die ervan afhangen, de invordering van hun niet-fiscale schuldvorderingen vervolgen.

Art. 2. De niet-fiscale schuldvorderingen bedoeld in artikel 1 worden ingevorderd overeenkomstig de artikelen 3 en volgende van de domaniale wet van 22 december 1949.

Bij het uitoefenen van de bevoegdheden die haar krachtens deze wet worden opgedragen voegt de administratie van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn belast met de inning en de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen zich naar de onderrichtingen van de overheid die op haar diensten een beroep doet.