BELGIË

Advocaten www.advocaat.be

Advocaten Zonder Grenzen www.asf.be

Belgische openbare instellingen & overheden  federale portaalsite

Belgisch Staatsblad www.staatsblad.be

· recentste staatsblad www.staatsblad.be

· bijlage rechtspersonen www.staatsblad.be

· geconsolideerde wetgeving www.just.fgov.be

· rechtspraak www.juridat.be

Benelux www.benelux.int

· Benelux-Gerechtshof www.courbeneluxhof.be

· merkenregister www.benelux.int/merkenregister

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest www.bruxelles.be

· Brussels Parlement www.parlement.brussels.be

Duitstalige Gemeenschap www.dglive.be

· Parlament www.pdg.be

Federale Pensioendienst www.pdos.fgov.be

FOD Beleid en Ondersteuning www.bosa.be

· begroting online www.begroting.be

FOD Buitenlandse Zaken www.diplomatie.belgium.be

· databank verdragen www.diplomatie.belgium.be/verdragen

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie www.economie.fgov.be

· consumptieprijsindexen www.economie.fgov.be/consumptieprijzen

· intellectuele eigendom www.economie.fgov.be/intellectuele_eigendom

· kruispuntbank van ondernemingen www.economie.fgov.be/kbo

FOD Financiën www.financiŽn.belgium.be

· codinet - juridische gegevensbank www.codinet.be

· fisconetplus - fiscale gegevensbank www.fisconet.fgov.be

FOD Justitie www.just.fgov.be

· bibliotheek www.just.fgov.be/bibliotheek

· rechtspraak www.just.fgov.be/juris

FOD Personeel en Organisatie

· fedweb (portaal van het federale personeel) www.fedweb.be

FOD Sociale Zekerheid www.socialsecurity.fgov.be

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg www.werk.fgov.be

· paritaire comités www.werk.belgie.be

Forum voor Onderwijsrecht (Seneca) www.seneca.be

Franse Gemeenschap www.cfwb.be

· Centre de documentation administrative de la Communauté française www.cdadoc.cfwb.be

· wetgeving www.cdadoc.cfwb.be/gallilex.htm

Gegevensbeschermingsautoriteit www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Gemeenschapsonderwijs www.gemeenschapsonderwijs.be

Gerechtsdeurwaarders www.infogerechtsdeurwaarder.be

Grondwettelijk Hof www.grondwettelijkhof.be

· arresten van het Grondwettelijk Hof - overzicht www.grondwettelijkhof.be/arresten

· arresten van het Grondwettelijk Hof - zoekmotoren www.grondwettelijkhof.be/zoeken

· zoeken in integrale tekst van de arresten www.grondwettelijkhof.be/zoeken

· zoeken op trefwoorden www.grondwettelijkhof.be/zoeken

· hangende zaken www.grondwettelijkhof.be/hangende zaken

Hof van Cassatie www.cassonline.be

Hoge Raad voor de Justitie www.csj.be

Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht (ICOR) www.onderwijsrecht.be

Juridisch forum http://www.juridischforum.be

Jurisquare http://www.jurisquare.be

Kamer van volksvertegenwoordigers www.dekamer.be

· parlementaire documenten www.dekamer.be/documenten

Kruispuntbank wetgeving www.belgielex.be

· zoeken in chrono www.belgiumlex.be/chrono

Lex.be www.lex.be

Ministerraad

· overzicht laatste ministerraden www.presscenter.be

· archief ministerraden www.rijksarchief.be

Nationale Arbeidsraad www.cnt-nar.be

Nationale Bank van België www.nbb.be

· balanscentrale www.balanscentrale.be

· jaarrekeningen www.nbb.be/jaarrekeningen

· statistieken www.nbb.be/statistieken

Openbaarheid van bestuur

· België/federaal niveau www.bestuursdocumenten.be : adviezen Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten & beslissingen Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie

· Brussels Hoofdstedelijk Gewest

· Franse Gemeenschap www.cada.cfwb.be

· Vlaamse Gemeenschap www.vlaanderen.be/openbaarheid

· Waalse Gewest

· verdrag van Aarhus www.unece.org/aarhus

Omgevingsrecht

· Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht www.omgevingsrecht.be

Parlement www.fed-parl.be

Parlement van de Duitstalige Gemeenschap www.rdparlament.be

Parlement van de Franse Gemeenschap www.pcf.be

· wetgevingsstukken www.pcf.be/documents

Parlement van het Brussels Gewest en de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie www.parlbru.irisnet.be

Raad van de Franse Gemeenschapscommissie www.accf.irisnet.be

Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie www.digitaalbrussel.vgc.be

Raad van State www.raadvst-consetat.be

· reflex databanken coördinatiebureau reflex.raadvst-consetat.be

· juridict databanken rechtspraak juridict.raadvst-consetat.be

· zoeken in de arresten van de Raad van State www.raadvst-consetat.be

· zoeken in de adviezen van de Raad van State www.raadvst-consetat.be

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen www.rvv-cce.be

Rekenhof www.rekenhof.be

Senaat www.senate.be

· wetgevingsdossiers www.senate.be/www

· wetgevingsstukken www.senate.be/www

· SenLex www.senate.be/senlex

Vlaamse Gemeenschap www.vlaanderen.be

· Vlaamse codex www.codex.vlaanderen.be : opzoeking

· agentschap binnenlands bestuur www.binnenland.vlaanderen.be

· belastingportaal Vlaanderen belastingen.vlaanderen.be

· beslissingen Vlaamse Regering www.vlaanderen.be/vlaamseregering

· handhavingsbeleid - arrestendatabank www.arrestendatabank.be

· geo-vlaanderen www.geopunt.be

· milieu milieuwetgeving & milieurechtsleer+rechtspraak & mer-plicht

· monumenten & landschappen www.monument.vlaanderen.be

· nadia (netwerk archivering van documenten m.b.t. intrafederale en internationale akten) www.nadia.vlaanderen.be

· onderwijs Edulex online (onderwijswetgeving) : opzoeking & onderwijssite & gids voor leraren & schooldirect

· ruimtelijke ordening www.ruimtelijkeordening.be

· taaltelefoon taaltelefoon.vlaanderen.be

· Vlaamse Regulator voor de Media www.vlaamseregulatormedia.be

· wetgevingstechniek www.vlaanderen.be/wetgevingstechniek

· wetsmatiging kenniscel wetsmatiging

Vlaams Parlement www.vlaamsparlement.be

· archief parlementaire documenten www.vlaamsparlement.be/stukken

· archief parlementaire handelingen: www.vlaamsparlement.be/plenaire vergaderingen & www.vlaamsparlement.be/commissies

· archief vragen en antwoorden www.vlaamsparlement.be/bulletin vragen en antwoorden

· parlementaire documenten - zoeken www.vlaamsparlement.be/zoeken in documenten

Waalse Gewest www.wallonie.be

· Waalse codex wallex : opzoeking

Waals Parlement www.parlement.wallonie.be