ambachtsman | ambulante handel | beroep | betalingsachterstand | boekhouding | consumentenbescherming | delcrederedienst | diensten | economie | economische mededinging | economische ondersteuning | economische overheidsbedrijven | edele metalen | energie | faillissement & gerechtelijke reorganisatie | financiŽle sector | handel, ambacht & dienstverlening | handelstransacties | handelsvestigingen | infrastructuur | intellectuele eigendom | in-, uit- & doorvoer | krediet | land- & tuinbouw, veeteelt & zeevisserij | mijnen, groeven & graverijen | monetair beleid | nationale bank | openbare overnamebiedingen | oppervlaktedelfstoffen | prijzen & dumping | ruimtelijke economie | schulden | sluikwerk | sociale economie | staatsgarantie | toerisme | vennootschappen | verzekeringen | waardepapieren | wetboek van economisch recht | wetboek van koophandel | zekerheden | zelfstandigen & KMO's

AMBACHTSMAN

 • wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman

  AMBULANTE HANDEL

 • wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

  BEROEP

  EUROPA

 • richtlijn 2005/36/EG van het europees parlement en de raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

  BELGIň

 • koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen

 • wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect

 • wet van 19 december 1950 tot instelling van de orde der dierenartsen

 • wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een instituut der bedrijfsrevisoren en tot organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoŲrdineerd op 30 april 2007

 • wet van 19 januari 1961 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in uitzonderlijke omstandigheden toelating wordt verleend om bepaalde geneeskundige handelingen te verrichten

 • wet van 26 juni 1963 tot instelling van een orde van architecten

 • wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist

 • koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de orde der artsen

 • koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de orde der apothekers

 • kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen

 • wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective

 • wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde

 • wet van 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureaus te regelen en te controleren

 • wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog

 • wet van 29 april 1994 betreffende het statuut van gespecialiseerd opvoeder-begeleider

 • wet van 29 april 1994 tot uitvoering van de in toepassing van het verdrag tot oprichting van de europese economische gemeenschap uitgevaardigde verordeningen, richtlijnen en beschikkingen inzake diploma's, getuigschriften en andere titels vereist voor het uitoefenen van een beroep of een beroepsactiviteit

 • wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen

 • wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

 • wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een instituut voor bedrijfsjuristen

 • wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert

 • wet van 11 mei 2003 tot oprichting van federale raden van landmeters-experten

 • wet van 13 juli 2006 betreffende de commissies en de beroepscommissies die bevoegd zijn inzake het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep

 • kaderwet van 24 september 2006 betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep en het voeren van de beroepstitel van een ambachtelijk beroep

 • wet van 15 mei 2007 tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en tot oprichting van een Instituut van de auto-experts

 • kaderwet van 3 augustus 2007 betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen

 • wet van 12 februari 2008 tot instelling van een algemeen kader voor de erkenning van EU-beroepskwalificaties

 • wet van 13 mei 2009 betreffende de officiŽle meesterschapwedstrijden

 • wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar

 • wet van 23 mei 2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren en tot regeling van de reclame en informatie betreffende die ingrepen

 • wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015

 • wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren

 • wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur

 • wet van 27 oktober 2020 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering

 • wet van 23 maart 2021 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector

 • wet van 27 maart 2023 tot bescherming van het beroep en de titel van landmeter-expert en tot oprichting van een orde van landmeters-experten

 • wet van 18 juni 2023 tot invoering van een overlegprocedure in het kader van de uitoefening van technische verstrekkingen door bekwame helpers bedoeld in artikel 124, 1į, zesde lid, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoŲrdineerd op 10 mei 2015

  VLAANDEREN

 • decreet van 24 februari 2017 tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het europees parlement en de raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

 • decreet van 15 oktober 2021 over de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten door buitenlandse onderdanen

  BETALINGSACHTERSTAND

 • wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties

  BOEKHOUDING

 • koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen

 • koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen

  CONSUMENTENBESCHERMING

  zie ook: gezondheid

  EUROPA

 • verordening (EU) nr. 1177/2010 van het europees parlement en de raad van 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van verordening (EG) nr. 2006/2004

 • verordening (EU) nr. 181/2011 van het europees parlement en de raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van verordening (EG) nr. 2006/2004

 • verordening (EU) nr. 524/2013 van het europees parlement en de raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van verordening (EG) nr. 2006/2004 en richtlijn 2009/22/EG [verordening ODR consumenten]

 • verordening (EU) 2017/2394 van het europees parlement en de raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van verordening (EG) nr. 2006/2004

 • verordening (EU) 2018/644 van het europees parlement en de raad van 18 april 2018 betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten

 • verordening (EU) 2019/787 van het europees parlement en de raad van 17 april 2019 betreffende de definitie, omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, het gebruik van ethylalcohol en distillaten uit landbouwproducten in alcoholhoudende dranken, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 110/2008

 • verordening (EU) 2023/2854 van het europees parlement en de raad van 13 december 2023 betreffende geharmoniseerde regels inzake eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van data en tot wijziging van verordening (EU) 2017/2394 en richtlijn (EU) 2020/1828 [Dataverordening]

 • verordening (EU) 2024/900 van het europees parlement en de raad van 13 maart 2024 betreffende transparantie en gerichte politieke reclame

  BELGIň

 • wet van 11 april 1999 aangaande de vordering tot staking van de inbreuken op de wet betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling

 • wet van 23 januari 2002 betreffende de reclame voor motorvoertuigen

 • wet van 11 juni 2004 betreffende de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen

 • wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling

 • wetboek van economisch recht, boek VI - marktpraktijken en consumentenbescherming

 • wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen

 • wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten

 • koninklijk besluit van 12 november 2023 betreffende ongevraagde bezoeken door een onderneming bij de consument thuis, strekkende tot de levering van elektriciteit en/of gas met toepassing van artikel VI.66, ß 2, eerste lid, van het wetboek van economisch recht

 • wet van 31 januari 2024 houdende oprichting van het digitaal consumentenplatform 'consumerconnect'

 • wet van 17 maart 2024 ter bevordering van de herstelbaarheid en de levensduur van goederen

  DELCREDEREDIENST

 • wet van 31 augustus 1939 betreffende delcredere

  DIENSTEN

  zie ook: internationaal recht, europese unie, diensten

  BELGIň

 • dienstenwet van 26 maart 2010 betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in artikel 77 van de grondwet

 • samenwerkingsakkoord van 17 juli 2013 tussen de federale staat, de vlaamse gemeenschap, de franse gemeenschap, de duitstalige gemeenschap, het vlaamse gewest, het waalse gewest, het brusselse hoofdstedelijk gewest, de franse gemeenschapscommissie en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van de richtlijn 2006/123/EG van het europees parlement en de raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt

  VLAANDEREN

 • decreet van 25 juni 2010 tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2006/123/EG van het europees parlement en de raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt

 • decreet van 29 maart 2019 betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein werk en sociale economie

  ECONOMIE

 • wet van 27 februari 2002 ter bevordering van sociaal verantwoorde productie

  ECONOMISCHE MEDEDINGING

  EUROPA

 • verordening (EG) nr. 1/2003 van de raad van de europese unie van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het verdrag

 • verordening (EU) 2019/712 van het europees parlement en de raad van 17 april 2019 inzake de bescherming van de mededinging in de luchtvaart, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 868/2004

  BELGIň

 • wetboek van economisch recht, boek IV - bescherming van de mededinging

  ECONOMISCHE ONDERSTEUNING

  BELGIň

 • wet van 2 april 1962 betreffende de federale participatie- en investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen

 • wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie

 • wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen

 • koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen (bekrachtigd bij de wet van 30 maart 1994)

  VLAANDEREN

 • decreet van 6 februari 2004 houdende ad-hocwaarborgen voor ondernemingen en waarborgen voor financieringsfondsen en kredietportefeuilles

 • decreet van 7 mei 2004 betreffende de investeringsmaatschappijen van de vlaamse overheid

 • decreet van 7 mei 2004 houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (POM)

 • decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid

 • decreet van 10 december 2021 houdende een generieke waarborgregeling voor ondernemingen

  ECONOMISCHE OVERHEIDSBEDRIJVEN

 • wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

 • wet van 19 december 2012 betreffende de bezoldiging van de personeelsleden en van de mandatarissen van de instellingen van openbaar nut, van de autonome overheidsbedrijven en de rechtspersonen waarop de staat rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefent, als natuurlijke persoon

  EDELE METALEN

 • wet van 11 augustus 1987 houdende waarborg van werken uit edele metalen

  ENERGIE

  EUROPA

 • verordening (EG) nr. 106/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende een communautair energie-efficiëntie-etiketteringsprogramma voor kantoorapparatuur

 • verordening (EG) nr. 715/2009 van het europees parlement en de raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1775/2005

 • verordening (EU) nr. 1227/2011 van het europees parlement en de raad van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie

 • verordening (EU) 2017/1369 van het europees parlement en de raad van 4 juli 2017 tot vaststelling van een kader voor energie-etikettering en tot intrekking van richtlijn 2010/30/EU

 • verordening (EU) 2017/1938 van het europees parlement en de raad van 25 oktober 2017 betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gasleveringszekerheid en houdende intrekking van verordening (EU) nr. 994/2010

 • verordening (EU) 2019/941 van het europees parlement en de raad van 5 juni 2019 betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van richtlijn 2005/89/EG

 • verordening (EU) 2019/942 van het europees parlement en de raad van 5 juni 2019 tot oprichting van een agentschap van de europese unie voor de samenwerking tussen energieregulators

 • verordening (EU) 2019/943 van het europees parlement en de raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit

 • verordening (EU) 2020/740 van het europees parlement en de raad van 25 mei 2020 inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiŽntie en andere parameters, tot wijziging van verordening (EU) 2017/1369 en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1222/2009

 • verordening (EU) 2022/869 van het europees parlement en de raad van 30 mei 2022 betreffende richtsnoeren voor de trans-europese energie-infrastructuur, tot wijziging van verordeningen (EG) nr. 715/2009, (EU) 2019/942 en (EU) 2019/943, en richtlijnen 2009/73/EG en (EU) 2019/944, en tot intrekking van verordening (EU) nr. 347/2013

 • verordening (EU) 2022/1854 van de raad van 6 oktober 2022 betreffende een noodinterventie in verband met de hoge energieprijzen

 • verordening (EU) 2023/1542 van de raad van 12 juli 2023 inzake batterijen en afgedankte batterijen, tot wijziging van richtlijn 2008/98/EG en verordening (EU) 2019/1020 en tot intrekking van richtlijn 2006/66/EG

 • verordening (EU) 2024/1788 van het europees parlement en de raad van 13 juni 2024 inzake de interne markten voor hernieuwbaar gas, aardgas en waterstof, tot wijziging van de verordeningen (EU) nr. 1227/2011, (EU) 2017/1938, (EU) 2019/942 en (EU) 2022/869 en besluit (EU) 2017/684, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 715/2009

  BELGIň

 • wet van 10 maart 1925 op de electriciteitsvoorziening

 • wet van 17 januari 1938 tot regeling van het gebruik door de openbare besturen, de verenigingen van gemeenten en de concessiehouders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut, van de openbare domeinen van den staat, van de provinciën en van de gemeenten, voor het aanleggen en het onderhouden van leidingen en inzonderheid van gas- en waterleidingen

 • wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen [gaswet]

 • wet van 20 juli 1978 houdende geëigende beschikkingen teneinde de internationale organisatie voor atoomenergie toe te laten inspectie- en verificatiewerkzaamheden door te voeren op belgisch grondgebied, in uitvoering van het internationaal akkoord van 5 april 1973 bij toepassing der §§ 1 en 4 van artikel III van het verdrag van 1 Juli 1968 inzake de niet-verspreiding van kernwapens

 • wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt [elektriciteitswet]

 • wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten

 • wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiŽle maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering

 • wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie

 • koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt (bekrachtigd bij de wet van 15 december 2009)

 • wet van 11 april 2003 op de repartitiebijdrage

 • wet van 26 juni 2022 houdende toekenning van een toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming van een privťwoning

 • wet van 12 juli 2022 tot versterking van het kader dat van toepassing is op de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van verbruikte splijtstof en tot gedeeltelijke opheffing en wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales

 • wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis

 • wet van 16 december 2022 tot vaststelling van een tijdelijke solidariteitsbijdrage van de oliesector

 • wet van 19 december 2022 houdende toekenning van een tweede federale elektriciteits- en gaspremie

 • wet van 11 juli 2023 betreffende het vervoer van waterstof door middel van leidingen

 • wet van 21 december 2023 betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten, de aanhouding van bijkomende strategische voorraden voor de energiebevoorrading van het land in geval van een energiecrisis, het beheer van een aardoliebevoorradingscrisis en de organisatie van ASEVA

 • wet van 15 mei 2024 tot invoering van een sociaaltariefpremie

  VLAANDEREN

 • decreet van 20 december 1996 tot regeling van de rol van de lokale adviescommissie in het kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water

 • decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid [het Energiedecreet]

 • besluit van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid [het Energiebesluit van 19 november 2010]

 • decreet van 19 april 2024 over de operationalisering van een vlaamse nutsregulator

  FAILLISSEMENT & GERECHTELIJKE REORGANISATIE

  EUROPA

 • verordening (EU) 2015/848 van het europees parlement en de raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures

  FINANCIňLE SECTOR

  EUROPA

 • verordening (EU) nr. 1060/2009 van het europees parlement en de raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus

 • verordening (EU) nr. 1092/2010 van het europees parlement en de raad van 24 november 2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de europese unie op het financiŽle stelsel en tot oprichting van een europees comitť voor systeemrisicoís

 • verordening (EU) nr. 1093/2010 van het europees parlement en de raad van 24 november 2010 tot oprichting van een europese toezichthoudende autoriteit (europese bankautoriteit), tot wijziging van besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van besluit 2009/78/EG van de commissie

 • verordening (EU) nr. 1094/2010 van het europees parlement en de raad van 24 november 2010 tot oprichting van een europese toezichthoudende autoriteit (europese autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen)

 • verordening (EU) nr. 1095/2010 van het europees parlement en de raad van 24 november 2010 tot oprichting van een europese toezichthoudende autoriteit (europese autoriteit voor effecten en markten)

 • verordening (EU) nr. 236/2012 van het europees parlement en de raad van 14 maart 2012 betreffende short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps

 • verordening (EU) nr. 260/2012 van het europees parlement en de raad van 14 maart 2012 tot vaststelling van technische en bedrijfsmatige vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro en tot wijziging van verordening (EG) nr. 924/2009

 • verordening (EU) nr. 648/2012 van het europees parlement en de raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters

 • verordening (EU) nr. 345/2013 van het europees parlement en de raad van 17 april 2013 betreffende europese durfkapitaalfondsen

 • verordening (EU) nr. 346/2013 van het europees parlement en de raad van 17 april 2013 inzake europese sociaalondernemerschapsfondsen

 • verordening (EU) nr. 575/2013 van het europees parlement en de raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiŽle vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012

 • verordening (EU) nr. 1024/2013 van de raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de europese centrale bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen

 • verordening (EU) nr. 537/2014 van het europees parlement en de raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang en tot intrekking van besluit 2005/909/EG van de commissie

 • verordening (EU) nr. 596/2014 van het europees parlement en de raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijnen 2003/124, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie (verordening marktmisbruik)

 • verordening (EU) nr. 600/2014 van het europees parlement en de raad van 15 mei 2014 betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012

 • verordening (EU) nr. 806/2014 van het europees parlement en de raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en tot wijziging van verordening (EU) nr. 1093/2010

 • verordening (EU) nr. 909/2014 van het europees parlement en de raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de europese unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en verordening (EU) nr. 236/2012

 • verordening (EU) nr. 1286/2014 van het europees parlement en de raad van 26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's)

 • verordening (EU) 2015/751 van het europees parlement en de raad van 29 april 2015 betreffende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties

 • verordening (EU) 2015/760 van het europees parlement en de raad van 29 april 2015 betreffende europese langetermijnbeleggingsinstellingen

 • verordening (EU) 2015/847 van het europees parlement en de raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1781/2006

 • richtlijn (EU) 2015/849 van het europees parlement en de raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012 van het europees parlement en de raad en tot intrekking van richtlijn 2005/60/EG van het europees parlement en de raad en richtlijn 2006/70/EG van de commissie (witwasrichtlijn)

 • richtlijn (EU) 2015/2365 van het europees parlement en de raad van 25 november 2015 betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012

 • verordening (EU) 2016/1011 van het europees parlement en de raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiŽle overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en verordening (EU) nr. 596/2014

 • verordening (EU) 2017/1129 van het europees parlement en de raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van richtlijn 2003/71/EG

 • verordening (EU) 2017/1131 van het europees parlement en de raad van 14 juni 2017 inzake geldmarktfondsen

 • verordening (EU) 2017/2402 van het europees parlement en de raad van 12 december 2017 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie, en tot wijziging van de richtlijnen 2009/65/EG, 2009/138/EG en 2011/61/EU en de verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 648/2012

 • verordening (EU) 2019/1156 van het europees parlement en de raad van 20 juni 2019 betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve belegging en houdende wijziging van de verordeningen (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 en (EU) nr. 1286/2014

 • verordening (EU) 2019/1238 van het europees parlement en de raad van 20 juni 2019 inzake een pan-europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP)

 • verordening (EU) 2019/2033 van het europees parlement en de raad van 27 november 2019 betreffende prudentiŽle vereisten voor beleggingsondernemingen en tot wijziging van verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 806/2014

 • verordening (EU) 2019/2088 van het europees parlement en de raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiŽledienstensector

 • verordening (EU) 2020/852 van het europees parlement en de raad van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van verordening (EU) 2019/2088

 • verordening (EU) 2020/1503 van het europees parlement en de raad van 7 oktober 2020 betreffende europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van verordening (EU) 2017/1129 en richtlijn (EU) 2019/1937

 • verordening (EU) 2021/23 van het europees parlement en de raad van 16 december 2020 betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 806/2014 en (EU) 2015/2365, en de richtlijnen 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU en (EU) 2017/113

 • verordening (EU) 2021/1230 van het europees parlement en de raad van 14 juli 2021 betreffende grensoverschrijdende betalingen in de unie

 • verordening (EU) 2022/858 van het europees parlement en de raad van 30 mei 2022 betreffende een proefregeling voor marktinfrastructuren op basis van distributed ledger-technologie, en tot wijziging van verordeningen (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 909/2014 en richtlijn 2014/65/EU

 • verordening (EU) 2022/2554 van het europees parlement en de raad van 14 december 2022 betreffende digitale operationele weerbaarheid voor de financiŽle sector en tot wijziging van verordeningen (EG) nr. 1060/2009, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 909/2014 en (EU) 2016/1011

 • verordening (EU) 2023/1113 van het europees parlement en de raad van 31 mei 2023 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849

 • verordening (EU) 2023/1114 van het europees parlement en de raad van 31 mei 2023 betreffende cryptoactivamarkten en tot wijziging van verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 1095/2010 en richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/1937

 • verordening (EU) 2023/2631 van het europees parlement en de raad van 22 november 2023 betreffende europese groene obligaties en optionele openbaarmakingen voor obligaties die als ecologisch duurzame obligaties op de markt worden gebracht en voor aan duurzaamheid gekoppelde obligaties

 • verordening (EU) 2023/2859 van het europees parlement en de raad van 13 december 2023 tot oprichting van een europees centraal toegangspunt dat gecentraliseerde toegang biedt tot voor financiŽle diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid relevante publiek beschikbare informatie

  BELGIň

 • koninklijk besluit van 15 december 1934 tot bescherming van het gespaard vermogen door reglementeering van den verkoop, op afbetaling, van premie-effecten

 • koninklijk besluit nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten

 • wet van 10 juni 1964 op het openbaar aantrekken van spaargelden

 • koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur

 • wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten

 • wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium

 • wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen

 • wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten

 • wet van 17 december 1998 tot oprichting van een beschermingsfonds voor deposito's en financiŽle instrumenten en tot reorganisatie van de beschermingsregelingen voor deposito's en financiŽle instrumenten

 • wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiŽle diensten

 • koninklijk besluit nr. 62 betreffende de bewaargeving van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten, gecoŲrdineerd op 27 januari 2004

 • wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder

 • wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiŽle instrumenten

 • wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen

 • koninklijk besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

 • wet van 2 november 2010 betreffende de deelneming van de belgische staat in de "european financial stability facility" en het verlenen van de staatswaarborg aan de door deze vennootschap uitgegeven financiële instrumenten

 • wet van 28 december 2011 op het afwikkelingsfonds

 • wet van 3 augustus 2012 betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiŽle sector

 • wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen

 • wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen

 • wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen

 • wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders

 • wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen

 • wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiŽle planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

 • wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen

 • wet van 12 juli 2015 teneinde de activiteiten van de aasgierfondsen aan te pakken

 • wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies

 • wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiŽln

 • wet van 24 maart 2017 houdende het toezicht op verwerkers van betalingstransacties

 • wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

 • wet van 21 november 2017 over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van richtlijn 2014/65/EU

 • wet van 11 maart 2018 betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld, en de toegang tot betalingssystemen

 • wet van 29 maart 2018 tot registratie van de dienstenverleners aan vennootschappen

 • wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiŽle contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest

 • wet van 11 juli 2018 op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt

 • wet van 20 juli 2020 tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan kmo's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen

 • wet van 20 juli 2022 op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen en houdende diverse bepalingen

 • wet van 23 november 2023 betreffende het garantiefonds voor financiŽle diensten

  HANDEL, AMBACHT & DIENSTVERLENING

  EUROPA

 • verordening (EU) 2019/125 van het europees parlement en de raad van 16 januari 2019 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing

 • verordening (EU) 2019/515 van het europees parlement en de raad van 19 maart 2019 betreffende de wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht en tot intrekking van verordening (EG) nr. 764/2008

  BELGIň

 • wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening

  HANDELSTRANSACTIES

 • wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties

  HANDELSVESTIGINGEN

 • decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid

  INFRASTRUCTUUR

  EUROPA

 • verordening (EU) 2024/1309 van het europees parlement en de raad van 29 april 2024 inzake maatregelen om de kosten van de uitrol van elektronischecommunicatienetwerken met gigabitsnelheden te verlagen, tot wijziging van verordening (EU) 2015/2120 en tot intrekking van richtlijn 2014/61/EU [gigabitinfrastructuurverordening]

  VLAANDEREN

 • decreet van 10 november 2017 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten

  INTELLECTUELE EIGENDOM

  zie ook: strafrecht, namaak & piraterij

  EUROPA

 • verordening (EU) nr. 608/2013 van het europees parlement en de raad van 12 juni 2013 inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1383/2003 van de raad

 • verordening (EU) 2017/1001 van het europees parlement en de raad van 14 juni 2017 inzake het uniemerk

 • verordening (EU) 2017/1563 van het europees parlement en de raad van 13 september 2017 inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben

 • verordening (EU) 2023/2411 van het europees parlement en de raad van van 18 oktober 2023 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen voor ambachtelijke en industriŽle producten en tot wijziging van de verordeningen (EU) 2017/1001 en (EU) 2019/1753

  BENELUX

 • benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te den haag op 25 februari 2005

  BELGIň

 • wetboek van economisch recht, boek XI - intellectuele eigendom

  IN-, UIT- & DOORVOER

  EUROPA

 • verordening (EU) 2017/821 van het europees parlement en de raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor unie-importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden

 • verordening (EU) 2020/2170 van het europees parlement en de raad van 16 december 2020 betreffende de toepassing van de tariefcontingenten van de unie en andere invoerquota

 • verordening (EU) 2024/823 van het europees parlement en de raad van 28 februari 2024 betreffende uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces

  BELGIň

 • wet van 11 september 1962 betreffende de in-, uit- en doorvoer van goederen en de daaraan verbonden technologie

 • wet van 29 juli 1994 tot bevordering van de transparantie in het handelsverkeer van goederen van oorsprong uit een land dat geen lidstaat van de europese unie is

 • wet van 1 april 2022 tot uitvoering van verordening (EU) 2017/821 van het europees parlement en de raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor unie-importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden

  KREDIET

 • wet tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiŽle vennootschappen, gecoŲrdineerd op 24 december 1996

 • wet van 4 maart 2012 betreffende de centrale voor kredieten aan ondernemingen

 • wet van 28 november 2021 tot organisatie van een register van kredieten aan ondernemingen

  LAND- & TUINBOUW, VEETEELT & ZEEVISSERIJ

  EUROPA

 • verordening (EG) nr. 1185/2003 van de raad van 26 juni 2003 betreffende het afsnijden van haaienvinnen aan boord van vaartuigen

 • verordening (EG) nr. 1107/2009 van het europees parlement en de raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de raad

 • verordening (EG) nr. 1217/2009 van het europees parlement en de raad van 30 november 2009 tot oprichting van het informatienet inzake de duurzaamheid van landbouwbedrijven

 • verordening (EU) nr. 1308/2013 van het europees parlement en de raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de raad

 • verordening (EU) nr. 251/2014 van het europees parlement en de raad van 26 februari 2014 inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten en houdende intrekking van verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad

 • verordening (EU) 2016/1012 van het europees parlement en de raad van 8 juni 2016 betreffende de zoötechnische en genealogische voorwaarden voor het fokken van, de handel in en de binnenkomst in de unie van raszuivere fokdieren, hybride fokvarkens en levende producten daarvan en tot wijziging van verordening (EU) nr. 652/2014, de richtlijnen 89/608/EEG en 90/425/EEG van de raad en tot intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van dierfokkerij (fokkerijverordening)

 • verordening (EU) 2017/625 van het europees parlement en de raad van van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het europees parlement en de raad, de verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de raad en de richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de raad, en tot intrekking van de verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het europees parlement en de raad, de richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de raad en besluit 92/438/EEG van de raad (verordening officiële controles)

 • verordening (EU) 2018/848 van het europees parlement en de raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van verordening (EG) nr. 834/2007 van de raad

 • verordening (EU) 2019/1009 van het europees parlement en de raad van 5 juni 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van EU-bemestingsproducten en tot wijziging van de verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009 en tot intrekking van verordening (EG) nr. 2003/2003

 • verordening (EU) 2021/2115 van het europees parlement en de raad van 2 december 2021 tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het europees landbouwgarantiefonds (ELGF) en het europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van verordeningen (EU) nr. 1305/2013 en (EU) nr. 1307/2013

 • verordening (EU) 2021/2116 van het europees parlement en de raad van 2 december 2021 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van verordening (EU) nr. 1306/2013

 • verordening (EU) 2022/2379 van het europees parlement en de raad van 23†november 2022 betreffende statistieken over de landbouwinput en -output, tot wijziging van verordening (EG) nr.†617/2008 van de commissie en tot intrekking van de verordeningen (EG) nr.†1165/2008, (EG) nr.†543/2009 en (EG) nr.†1185/2009 van het europees parlement en de raad en richtlijn 96/16/EG van de raad

 • verordening (EU) 2024/1143 van het europees parlement en de raad van 11 april 2024 betreffende geografische aanduidingen voor wijn, gedistilleerde dranken en landbouwproducten, evenals gegarandeerde traditionele specialiteiten en facultatieve kwaliteitsaanduidingen voor landbouwproducten, tot wijziging van de verordeningen (EU) nr. 1308/2013, (EU) 2019/787 en (EU) 2019/1753 en tot intrekking van verordening (EU) nr. 1151/2012

  BELGIň

 • wet van 28 december 1967 houdende een uitgesteld loon in land- en tuinbouw

 • wet van 11 juli 1969 betreffende de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt

 • wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijprodukten

  VLAANDEREN

 • wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet

 • wet van 12 juli 1976 houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken

 • wet van 10 januari 1978 houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen in der minne

 • decreet van 19 mei 2006 betreffende de oprichting en de werking van het fonds voor landbouw en visserij

 • decreet van van 22 december 2006 houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid

 • decreet van 3 april 2009 houdende de organisatie van co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen

 • decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid + besluit van de vlaamse regering van 31 maart 2023 betreffende de vrijwillige stopzetting van varkensstallen

  MIJNEN, GROEVEN & GRAVERIJEN

 • samengeordende wetten van 15 september 1919 op de mijnen, de graverijen en de groeven

  MONETAIR BELEID

  BELGIň

 • wet van 8 mei 1924 betreffende den handel in en het smelten van geldstukken

 • koninklijk besluit nr. 56 van 10 november 1967 tot bevordering van het gebruik van giraal geld

 • wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro

 • wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet

 • wet van 30 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet

 • wet van 31 juli 2017 houdende diverse financiŽle en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten

  VLAANDEREN

 • decreet van 14 juli 1998 betreffende de euro

 • decreet van 7 december 2001 tot regeling van enkele gevolgen van de invoering van de euro in de vlaamse regelgeving

  NATIONALE BANK

 • wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de nationale bank van belgië

  OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN

 • wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen

  OPPERVLAKTEDELFSTOFFEN

 • decreet van 4 april 2003 betreffende de oppervlaktedelfstoffen

  PRIJZEN & DUMPING

  EUROPA

 • verordening (EU) 2016/1035 van het europees parlement en de raad van 8 juni 2016 inzake bescherming tegen schade veroorzakende prijzen van vaartuigen

 • verordening (EU) 2016/1036 van het europees parlement en de raad van 8 juni 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de europese unie

 • verordening (EU) 2016/1037 van het europees parlement en de raad van 8 juni 2016 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de europese unie

  BELGIË

 • wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen

 • besluitwet van 14 mei 1946 houdende verscherping van de controle der prijzen

  RUIMTELIJKE ECONOMIE

 • decreet ruimtelijke economie van 13 juli 2012

  SCHULDEN

 • wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen

 • wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument

  SLUIKWERK

 • wet van 6 juli 1976 tot beteugeling van het sluikwerk met handels- of ambachtskarakter

  SOCIALE ECONOMIE

  BELGIň

 • samenwerkingsakkoord van 4 juli 2000 tussen de staat, de gewesten en de duitstalige gemeenschap betreffende de sociale economie

  VLAANDEREN

 • decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

 • decreet van 22 maart 2024 over de ondersteuning van sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen

  STAATSGARANTIE

 • koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de crisismaatregelen voorzien in de wet van 22 februari 1988 tot vaststelling van het organiek statuut van de nationale bank van belgiŽ, voor wat betreft de oprichting van het garantiefonds voor financiŽle diensten

  TOERISME

  BELGIň

 • wet van 30 juli 2018 betreffende de tariefvrijheid van exploitanten van toeristische logies in de contracten afgesloten met platformoperators voor online reservatie

  VLAANDEREN

 • decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies

 • decreet van 29 juni 2018 houdende invoering van het programma 'Iedereen verdient vakantie' in het sociaal toerisme

 • decreet van 19 april 2024 over de gegevensverwerking en -uitwisseling door Toerisme Vlaanderen voor het programma 'Iedereen verdient vakantie'

  VENNOOTSCHAPPEN

  zie: wetboek van vennootschappen en verenigingen

  VERZEKERINGEN

 • wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen

 • wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

 • wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst + wet van 19 juli 2013 tot interpretatie van artikel 97 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

 • wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

 • wet tot verwezenlijking van de eenmaking en de harmonisering van de kapitalisatiestelsels in het raam van de wetten betreffende de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood, gecoŲrdineerd op 29 juni 2007

 • wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen + interpretatieve wet van 29 oktober 2021 van artikel 124, ß 1, d), van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen

 • wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen

 • wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect

 • wet van 22 april 2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering

 • wet van 9 mei 2019 betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoŲrdinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van diverse wetsbepalingen betreffende de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de bouwsector (Wet betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector)

 • wet van 3 mei 2024 betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van een daad van terrorisme en betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

  WAARDEPAPIEREN

 • wet van 2 mei 1956 op de postcheck

  WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT

 • wetboek van economisch recht van 28 februari 2013

  WETBOEK VAN KOOPHANDEL

  wetboek van koophandel van 10 september 1807
  boek I - koophandel in het algemeen
 • titel I - kooplieden, titel II - huwelijksvoorwaarden van kooplieden, titel III - koopmansboeken, titel IV - bewijs van handelsverbintenissen
 • titel V (opgeheven)
 • titel VI - pand & titel VII - commissiecontract (wet van 5 mei 1872 houdende herziening van het wetboek van koophandel betreffende het pand en de commissie)
 • titel IX (opgeheven)
 • titel X (opgeheven)
 • titel XI (opgeheven)
  boek II - zeevaart en binnenvaart
  boek III (opheven)
  boek IV (opgeheven)

  ZEKERHEDEN

 • wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen

 • wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiŽle instrumenten

  ZELFSTANDIGEN & KMO's

 • wet van 15 december 1970 op de uitoefening van beroepswerkzaamheden in de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen

 • koninklijk besluit van 17 augustus 2007 houdende maatregelen ter omzetting in de interne rechtsorde van richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005 van het europees parlement en de raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

 • wet van 24 april 2014 betreffende de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de kmo's