aanhouding | aanslag | aanzetting | afschaffing doodstraf | algemene verordeningen & provinciale of plaatselijke reglementen | bescherming journalistieke bronnen | bescherming van een persoon | bestrijding van discriminatie | bioscoop | college van procureurs-generaal | dronkenschap | drugs | euthanasie | geldboete | gerechtskosten | gevangeniswezen & gedetineerden | hof van assisen | huisverbod | huiszoeking | hypnose | informatie-uitwisseling | internationale straftribunalen | internering | jeugddelinquentie | leger | loterijen, kansspelen & weddenschappen | ministers | ondermijning van 's lands krediet | onderzoeksbevel | opdecimes | openbaar ministerie | opschorting, uitstel & probatie | penitentiaire diensten | politie | private militie | racisme & xenofobie | seksisme | slachtoffers | sluikslachting | sport | strafwetboek | terrorisme | uitlevering & rechtshulp | valse betaalmiddelen | veroordeelde en slachtoffer | verval nationaliteit | verzachtende omstandigheden | visserij | vlaamse gemeenschap | voorlopige hechtenis | wederzijdse erkenning rechterlijke uitspraken en bevelen | wegverkeer | wetboek van strafvordering | zeevaart

AANHOUDING

 • wet van 19 december 2003 betreffende het europees aanhoudingsbevel

  AANSLAG

 • wet van 6 april 1847 tot bestraffing van de beledigingen aan den Koning

 • wet van 12 maart 1858 betreffende de misdaden en de wanbedrijven die afbreuk doen aan de internationale betrekkingen

 • wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de grondwet ingestelde souvereine machten

  AANZETTING

 • wet van 7 juli 1875 tot bestraffing van het aanbod of het voorstel om bepaalde misdaden te plegen

 • wet van 25 maart 1891 houdende bestraffing van de aanzetting tot het plegen van misdaden of wanbedrijven

  AFSCHAFFING DOODSTRAF

 • wet van 10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen

  ALGEMENE VERORDENINGEN & PROVINCIALE OF PLAATSELIJKE REGLEMENTEN

 • wet van 6 maart 1818 betreffende de straffen uit te spreken tegen de overtreders van algemene verordeningen of te stellen bij provinciale of plaatselijke reglementen

  BESCHERMING JOURNALISTIEKE BRONNEN

 • wet van 7 april 2005 tot bescherming van de journalistieke bronnen

  BESCHERMING VAN EEN PERSOON

 • wet van 9 april 2017 betreffende het europees beschermingsbevel

  BESTRIJDING VAN DISCRIMINATIE

 • wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie

 • wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

  BIOSCOOP

 • wet van 1 september 1920 waarbij aan minderjarigen beneden 16 jaar toegang tot de bioscoopzalen wordt ontzegd

  COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL

 • koninklijk besluit van 9 december 2015 betreffende de specifieke taken van de leden van het college van procureurs-generaal

  DRONKENSCHAP

 • besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap

  DRUGS

  EUROPA

 • verordening (EG) nr. 273/2004 van het europees parlement en de raad van 11 februari 2004 inzake drugsprecursoren

 • verordening (EG) nr. 111/2005 van de raad van 22 december 2004 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren

  BELGIň

 • wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen

  EUTHANASIE

 • wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie

  GELDBOETE

 • wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten

 • wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de grondwet

  GERECHTSKOSTEN

 • wet van 23 maart 2019 betreffende de gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten en tot invoeging van een artikel 648 in het wetboek van strafvordering

  GEVANGENISWEZEN & GEDETINEERDEN

  BELGIň

 • basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden

 • samenwerkingsakkoord van 10 december 2014 tussen de vlaamse gemeenschap, de franse gemeenschap en de duitstalige gemeenschap betreffende het beheer van het elektronisch toezicht

  VLAANDEREN

 • decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening vaan gedetineerden

  HOF VAN ASSISEN

 • decreet van 19 juli 1831 waarbij de jury opnieuw wordt ingesteld

  HUISVERBOD

 • wet van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld

  HUISZOEKING

 • wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize, huiszoeking of aanhouding mag worden verricht

  HYPNOSE

 • wet van 30 mei 1892 op het hypnotisme

  INFORMATIE-UITWISSELING

 • wet van 2 maart 2023 betreffende de werking en het gebruik van het schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiŽle en justitiŽle samenwerking in strafzaken, op het gebied van grenscontroles en voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen

  INTERNATIONALE STRAFTRIBUNALEN

 • wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het internationaal strafhof en de internationale straftribunalen

  INTERNERING

 • wet van 5 mei 2014 betreffende de internering

  JEUGDDELINQUENTIE

  zie ook: jeugdbescherming & jeugdbijstand

 • decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht

  LEGER

 • wet van 27 mei 1870 houdende het militair strafwetboek

 • wet van 14 januari 1975 houdende het tuchtreglement van de krijgsmacht

 • wet van 1 augustus 1979 betreffende diensten bij een vreemde leger- of troepenmacht die zich op het grondgebied van een vreemde staat bevindt

 • koninklijk besluit van 19 juni 1980 betreffende de militaire tuchtrechtspleging

  LOTERIJEN, KANSSPELEN & WEDDENSCHAPPEN

 • wet van 31 december 1851 op de loterijen

 • wet van 26 juni 1963 betreffende de aanmoediging van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven en het toezicht op de ondernemingen die wedstrijden van weddenschappen op sportuitslagen inrichten

 • wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers

  MINISTERS

 • wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers

 • bijzondere wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leden van een gemeenschaps- of gewestregering

  ONDERMIJNING VAN 'S LANDS KREDIET

 • koninklijk besluit van 19 juli 1926 houdende maatregelen bestemd om de berichten of tijdingen die uiteraard 's lands krediet kunnen ondermijnen, te beteugelen

  ONDERZOEKSBEVEL

 • wet van 22 mei 2017 betreffende het europees onderzoeksbevel in strafzaken

  OPDECIMES

  zie: geldboete

  OPENBAAR MINISTERIE

 • wet van 4 februari 2018 houdende de opdrachten en de samenstelling van het centraal orgaan voor de inbeslagneming en de verbeurdverklaring (COIV-wet)

  OPSCHORTING, UITSTEL & PROBATIE

 • wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

  PENITENTIAIRE DIENSTEN

 • koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen

 • wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel

  POLITIE

  zie: bestuursrecht

  PRIVATE MILITIE

 • wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden

  RACISME & XENOFOBIE

  EUROPA

 • kaderbesluit 2008/913/JBZ van de raad van 28 november 2008 betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht

  BELGIË

 • wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenophobie ingegeven daden

 • wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd

  SEKSISME

 • wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte en tot aanpassing van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie teneinde de daad van discriminatie te bestraffen

  SLACHTOFFERS

 • decreet van 13 juli 2018 houdende de erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik

  SLUIKSLACHTING

 • besluitwet van 28 februari 1947 bestreffende de beteugeling van de sluikslachting en van den handel in van deze slachtingen voortkomend vleesch en vet

  SPORT

  BELGIË

 • wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden

  VLAANDEREN

 • decreet van 20 december 2013 inzake gezond en ethisch sporten

  STRAFWETBOEK

 • strafwetboek van 8 juni 1867

  TERRORISME

  zie: strafwetboek

  UITLEVERING & RECHTSHULP

  EUROPA

 • europees verdrag betreffende uitlevering, opgemaakt te parijs op 13 december 1957

 • europees verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, opgemaakt te straatsburg op 20 april 1959 + (eerste) aanvullend protocol, opgemaakt te straatsburg op 17 maart 1978 + tweede aanvullend protocol, opgemaakt te straatsburg op 8 november 2001

 • overeenkomst door de raad van de europese unie vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het verdrag betreffende de europese unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de europese unie, gedaan te brussel op 29 mei 2000 + protocol, gedaan te luxemburg op 16 oktober 2001

  BENELUX

 • verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het koninkrijk belgië, het groothertogdom luxemburg en het koninkrijk der nederlanden, ondertekend op 27 juni 1962

  BELGIË

 • wet van 1 oktober 1833 op de uitleveringen

 • uitleveringswet van 15 maart 1874

  VALSE BETAALMIDDELEN

 • wet van 11 juni 1889 betreffende de drukwerken en formulieren die het voorkomen van bankbiljetten of andere papieren waarden hebben

 • wet van 17 juli 2013 betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop

  VEROORDEELDE EN SLACHTOFFER

 • wet van 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen staten van veroordeelde personen, de overname en de overdracht van het toezicht op voorwaardelijk veroordeelde of voorwaardelijk in vrijheid gestelde personen, en de overname en de overdracht van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen

 • wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten

  VERVAL NATIONALITEIT

 • wet van 30 december 1953 betreffende het verval van de belgische nationaliteit uit hoofde van een veroordeling bij verstek wegens een misdrijf tussen 26 augustus 1939 en 15 juni 1949 tegen de uitwendige veiligheid van de staat gepleegd (tekst niet beschikbaar)

  VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN

 • wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden

  VISSERIJ

  zie: bestuursrecht

  VOORLOPIGE HECHTENIS

 • 20 april 1874 - wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerkzame voorlopige hechtenis

 • wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

  VLAAMSE GEMEENSCHAP

 • decreet van 26 januari 2018 houdende diverse bepalingen tot invoering of verbetering van sommige verplichtingen tot rapportering aan het vlaams parlement over de toepassing en interpretatie van decreten door rechterlijke instanties, en over het gevoerde opsporings- en vervolgingsbeleid

  WEDERZIJDSE ERKENNING RECHTERLIJKE UITSPRAKEN EN BEVELEN

  EUROPA

 • kaderbesluit 2008/947/JBZ van de raad van 27 november 2008 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning op vonnissen en proeftijdbeslissingen met het oog op het toezicht op proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen

 • verordening (EU) 2018/1805 van het europees parlement en de raad van 14 november 2018 inzake de wederzijdse erkenning van bevriezingsbevelen en confiscatiebevelen

  BELGIň

 • wet van 5 augustus 2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de europese unie

 • wet van 15 mei 2012 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op de vrijheidsbenemende straffen of maatregelen uitgesproken in een lidstaat van de europese unie

 • wet van 21 mei 2013 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning op vonnissen en probatiebeslissingen met het oog op het toezicht op de probatievoorwaarden en de alternatieve straffen uitgesproken in een lidstaat van de europese unie

 • wet van 23 maart 2017 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen uitgesproken als alternatief voor voorlopige hechteni

  WEGVERKEER

  zie ook: bestuursrecht

 • koninklijk besluit van 10 juni 1959 betreffende de bloedproef met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte

  WETBOEK VAN STRAFVORDERING

 • wetboek van strafvordering van 17 november 1808
  voorafgaande titel
  boek I - de gerechtelijke politie en de officieren die ze uitoefenen
  boek II - het gerecht
  titel I - politierechtbanken en correctionele rechtbanken
  titel II - het hof van assisen
  titel III - wijzen van voorziening tegen arresten of vonnissen
  titel IV - enige rechtsplegingen van bijzondere aard
  titel V - regeling van rechtsgebied en verwijzing van de ene rechtbank naar de andere & titel VI - bemiddeling
  titel VII - enige zaken van openbaar belang en van algemene veiligheid

 • wet van 25 juli 1893 betreffende de aanteekening van beroep van gedetineerde of geÔnterneerde personen

  ZEEVAART

  zie ook: scheepvaart

 • wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het tucht- en strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisscherij