bleu | benelux | euratom | europees sociaal handvest | europese economische ruimte | europese unie | navo | raad van europa | rechten van het kind | rechten van de mens | verdrag burgerrechten & politieke rechten | verdrag economische, sociale & culturele rechten | verdragenrecht | verenigde naties

BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE (BLEU)

 • overeenkomst tot oprichting van de belgisch-luxemburgse economische unie

  BENELUX

 • benelux-unieverdrag van 3 februari 1958

 • verdrag betreffende de instelling en het statuut van een benelux-gerechtshof, ondertekend te brussel op 31 maart 1965

 • overeenkomst van 29 april 1969 inzake de administratieve en strafrechtelijke samenwerking op het gebied van de regelingen die verband houden met de verwezenlijking van de doelstellingen van de benelux economische unie

  EURATOM

 • verdrag tot oprichting van de europese gemeenschap voor atoomenergie, gedaan te rome, op 25 maart 1957

  EUROPEES SOCIAAL HANDVEST

 • europees sociaal handvest, opgemaakt te turijn op 18 oktober 1961

 • aanvullend protocol bij het europees sociaal handvest, opgemaakt op 5 mei 1988

 • herziene europees sociaal handvest, opgemaakt op 3 mei 1996

  EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

 • overeenkomst betreffende de europese economische ruimte, ondertekend te oporto op 2 mei 1992

  EUROPESE UNIE (EU)

  algemeen | belastingen & taksen | brexit | burgerinitiatief | burgers | diensten | eengemaakte markt & vrij verkeer | eurozone | grenzen | halfgeleiders | handel | infrastructuur | justitie | klimaat | ruimtevaart | staatssteun | territoriale samenwerking | wederzijdse invorderingsbijstand

  ALGEMEEN

 • verdrag betreffende de europese unie (EU-verdrag of VEU)

 • verdrag betreffende de werking van de europese unie (EU-werkingsverdrag of VWEU)

 • handvest van de grondrechten van de europese unie

 • verordening (EG) nr. 1059/2003 van het europees parlement en de raad van 26 mei 2003 betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS)

 • verordening (EU) nr. 1367/2006 van het europees parlement en de raad van 6 september 2006 betreffende de toepassing van de bepalingen van het verdrag van aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden op de communautaire instellingen en organen

 • verordening (EU) nr. 182/2011 van het europees parlement en de raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de commissie controleren

 • verordening (EU) nr. 691/2011 van het europees parlement en de raad van 6 juli 2011 inzake europese milieu-economische rekeningen

 • verordening (EU) nr. 1025/2012 van het europees parlement en de raad van 25 oktober 2012 betreffende europese normalisatie, tot wijziging van de richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de raad alsmede de richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG van het europees parlement en de raad en tot intrekking van beschikking 87/95/EEG van de raad en besluit nr. 1673/2006/EG van het europees parlement en de raad

 • verordening (EU) nr. 216/2013 van de raad van 7 maart 2013 betreffende de elektronische publicatie van het publicatieblad van de europese unie

 • verordening (EU) nr. 883/2013 van het europees parlement en de raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1073/1999 van het europees parlement en de raad en verordening (euratom) nr. 1074/1999 van de raad + samenwerkingsakkoord van 22 november 2023 tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten betreffende de taken van het AFCOS, zoals weergegeven in artikel 12bis van de verordening (EU, euratom) nr. 883/2013 van het europees parlement en de raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1073/1999 van het europees parlement en de raad en verordening (euratom) nr. 1074/1999 van de raad

 • verordening (EU) nr. 1260/2013 van het europees parlement en de raad van 20 november 2013 betreffende de europese bevolkingsstatistieken

 • verordening (EU) nr. 1303/2013 van het europees parlement en de raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het europees fonds voor regionale ontwikkeling, het europees sociaal fonds, het cohesiefonds, het europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het europees fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het europees fonds voor regionale ontwikkeling, het europees sociaal fonds, het cohesiefonds en het europees fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1083/2006 van de raad

 • verordening (EU) 2016/792 van het europees parlement en de raad van 11 mei 2016 betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en van de huizenprijzen en tot intrekking van verordening (EG) nr. 2494/95 van de raad

 • verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046 van het europees parlement en de raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiŽle regels van toepassing op de algemene begroting van de unie, tot wijziging van verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012

 • verordening (EU) 2018/1725 van het europees parlement en de raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 45/2001 en besluit nr. 1247/2002/EG

 • verordening (EU) 2018/1726 van het europees parlement en de raad van 14 november 2018 betreffende het agentschap van de europese unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA), tot wijziging van verordening (EG) nr. 1987/2006 en besluit 2007/533/JBZ van de raad en tot intrekking van verordening (EU) nr. 1077/2011

 • verordening (EU) 2019/1149 van het europees parlement en de raad van 20 juni 2019 tot oprichting van een europese arbeidsautoriteit, tot wijziging van de verordeningen (EG) nr. 883/2004, (EU) nr. 492/2011 en (EU) 2016/589, en tot intrekking van besluit (EU) 2016/344

 • verordening (EU) 2019/1700 van het europees parlement en de raad van 10 oktober 2019 tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor europese statistieken betreffende personen en huishoudens, op basis van gegevens die op individueel niveau worden verzameld door middel van steekproeven, tot wijziging van verordeningen (EG) nr. 808/2004, (EG) nr. 452/2008 en (EG) nr. 1338/2008 van het europees parlement en de raad, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1177/2003 van het europees parlement en de raad en verordening (EG) nr. 577/98 van de raad

 • richtlijn (EU) 2019/1937 van het europees parlement en de raad van 23 oktober 2019 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het unierecht melden

 • verordening (EU) 2020/2092 van het europees parlement en de raad van 16 december 2020 betreffende een algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de uniebegroting

 • verordening (EU) 2020/2093 van het europees parlement en de raad van 17 december 2020 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027

 • verordening (EU) 2021/240 van het europees parlement en de raad van 10 februari 2021 tot vaststelling van een instrument voor technische ondersteuning

 • verordening (EU) 2021/241 van het europees parlement en de raad van 12 februari 2021 tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit + samenwerkingsakkoord van 19 december 2022 tussen de federale staat, de vlaamse gemeenschap, het vlaamse gewest, het waalse gewest, het brusselse hoofdstedelijke gewest, de franse gemeenschap en de duitstalige gemeenschap betreffende het gebruik van de herstel- en veerkrachtfaciliteit

 • verordening (EU) 2021/785 van het europees parlement en de raad van 29 april 2021 tot vaststelling van het fraudebestrijdingsprogramma van de unie en tot intrekking van verordening (EU) nr. 250/2014

 • verordening (EU) 2021/887 van het europees parlement en de raad van 20 mei 2021 tot oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coŲrdinatiecentra

 • verordening (EU) 2021/1057 van het europees parlement en de raad van 24 juni 2021 tot oprichting van het europees sociaal fonds plus (ESF+) en tot intrekking van verordening (EU) nr. 1296/2013

 • verordening (EU) 2021/1060 van het europees parlement en de raad van 24 juni 2021 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het europees fonds voor regionale ontwikkeling, het europees sociaal fonds plus, het cohesiefonds, het fonds voor een rechtvaardige transitie en het europees fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur en de financiŽle regels voor die fondsen en voor het fonds voor asiel, migratie en integratie, het fonds voor interne veiligheid en het instrument voor financiŽle steun voor grensbeheer en visumbeleid

 • verordening (EU) 2023/1322 van het europees parlement en de raad van 27 juni 2023 betreffende het drugsagentschap van de europese unie (EUDA) en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1920/2006

 • verordening (EU, Euratom) 2023/2841 van het europees parlement en de raad van 13 december 2023 tot vaststelling van maatregelen voor een hoog gezamenlijk niveau van cyberbeveiliging in de instellingen, organen en instanties van de unie

 • verordening (EU) 2024/903 van het europees parlement en de raad van 13 maart 2024 tot vaststelling van maatregelen voor een hoog niveau van interoperabiliteit van de overheidssector in de unie [verordening Interoperabel Europa]

  BELASTINGEN & TAKSEN

 • verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen

 • richtlijn (EU) 2015/2060 van de raad van 10 november 2015 tot intrekking van richtlijn 2003/48/EG betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (spaarrichtlijn)

 • richtlijn 2011/16/EU van de raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG

 • richtlijn 2011/96/EU van de raad van 30 november 2011 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten (moeder-dochterrichtlijn)

 • richtlijn (EU) 2016/1164 van de raad van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken welke rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt

 • verordening (EU) 2021/847 van het europees parlement en de raad van 20 mei 2021 tot vaststelling van het fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen en tot intrekking van verordening (EU) nr. 1286/2013

 • richtlijn (EU) 2022/2523 van de raad van 14 december 2022 tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de unie

  BREXIT

 • verordening (EU) 2023/1231 van het europees parlement en de raad van 14 juni 2023 betreffende specifieke regels voor de binnenkomst in noord-ierland vanuit andere delen van het verenigd koninkrijk van bepaalde zendingen detailhandelsgoederen, voor opplant bestemde planten, pootaardappelen, machines en bepaalde voertuigen die voor landbouw- of bosbouwdoeleinden zijn geŽxploiteerd, alsook voor het niet-commerciŽle verkeer van bepaalde gezelschapsdieren naar noord-ierland

  BURGERINITIATIEF

 • verordening (EU) 2019/788 van het europees parlement en de raad van 17 april 2019 betreffende het europees burgerinitiatief

 • wet van 22 december 2022 betreffende het europees burgerinitiatief in de zin van de verordening (EU) 2019/788 van het europees parlement en de raad van 17 april 2019 betreffende het europees burgerinitiatief

  BURGERS

 • verordening (EU) 2016/1191 van het europees parlement en de raad van 6 juli 2016 inzake de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de europese unie en tot wijziging van verordening (EU) nr. 1024/2012

  DIENSTEN

 • richtlijn 2006/123/EG van het europees parlement en de raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (dienstenrichtlijn) + handboek voor de implementatie van de dienstenrichtlijn

  EENGEMAAKTE MARKT & VRIJ VERKEER

 • verordening (EU) nr. 492/2011 van het europees parlement en de raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de unie

 • verordening (EU) nr. 1024/2012 van het europees parlement en de raad van 25 oktober 2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt en tot intrekking van beschikking 2008/49/EG van de commissie (IMI-verordening)

 • richtlijn (EU) 2015/1535 van het europees parlement en de raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij

 • verordening (EU) 2016/589 van het europees parlement en de raad van 13 april 2016 inzake een europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening (EURES), de toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten en tot wijziging van verordeningen (EU) nr. 492/2011 en (EU) nr. 1296/2013

 • verordening (EU) 2018/1724 van het europees parlement en de raad van 2 oktober 2018 tot oprichting van ťťn digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van verordening (EU) nr. 1024/2012

 • verordening (EU) 2018/1807 van het europees parlement en de raad van 14 november 2018 inzake een kader voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de europese unie

 • verordening (EU) 2019/1020 van het europees parlement en de raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van richtlijn 2004/42/EG en de verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011

 • verordening (EU) 2019/1150 van het europees parlement en de raad van 20 juni 2019 ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

 • verordening (EU) 2022/868 van het europees parlement en de raad van 30 mei 2022 betreffende europese datagovernance en tot wijziging van verordening (EU) 2018/1724 [Datagovernanceverordening]

 • richtlijn 2021/953 van het europees parlement en de de raad van 14 juni 2021 betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID-19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (digitaal EU-COVID-certificaat) teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te faciliteren

 • richtlijn 2021/954 van het europees parlement en de de raad van 14 juni 2021 betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID-19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (digitaal EU-COVID-certificaat) ten aanzien van onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied van de lidstaten verblijven of wonen tijdens de COVID-19-pandemie

 • verordening (EU) 2022/2560 van het europees parlement en de raad van 14†december†2022 betreffende buitenlandse subsidies die de interne markt verstoren

 • verordening (EU) 2023/2675 van het europees parlement en de raad van 22 november 2023 betreffende de bescherming van de unie en haar lidstaten tegen economische dwang door derde landen

 • verordening (EU) 2024/1252 van het europees parlement en de raad van 11 april 2024 tot vaststelling van een kader om een veilige en duurzame voorziening van kritieke grondstoffen te waarborgen, en tot wijziging van de verordeningen (EU) nr. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1724 en (EU) 2019/1020

 • verordening (EU) 2024/1735 van het europees parlement en de raad van 13 juni 2024 tot vaststelling van een kader van maatregelen ter versterking van het europese ecosysteem voor de productie van nettonultechnologie en tot wijziging van verordening (EU) 2018/1724

 • verordening (EU) 2024/1689 van het europees parlement en de raad van 13 juni 2024 tot vaststelling van geharmoniseerde regels betreffende artificiŽle intelligentie en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 300/2008, (EU) nr. 167/2013, (EU) nr. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 en (EU) 2019/2144, en de Richtlijnen 2014/90/EU, (EU) 2016/797 en (EU) 2020/1828 [verordening artificiŽle intelligentie]

  EUROZONE

 • verdrag tot instelling van het europees stabiliteitsmechanisme (ESM)

 • verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de economische en monetaire unie (begrotingsunie) + samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, ß 1, van het verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de economische en monetaire unie

 • verordening (EG) nr. 1466/97 van de raad van 7 juli 1997 over versterking van het toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op en de coŲrdinatie van het economisch beleid

 • verordening (EG) nr. 1467/97 van de raad van 7 juli 1997 over de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten

 • verordening nr. 974/98 van de raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro

 • richtlijn 2011/85/EU van de raad van 8 november 2011 tot vaststelling van voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten

 • verordening (EU) nr. 1173/2011 van het europees parlement en de raad van 16 november 2011 inzake de effectieve handhaving van het begrotingstoezicht in het eurogebied

 • verordening (EU) nr. 1174/2011 van het europees parlement en de raad van 16 november 2011 betreffende handhavingsmaatregelen voor de correctie van buitensporige macro-economische onevenwichtigheden in het eurogebied

 • verordening (EU) nr. 1176/2011 van het europees parlement en de raad van 16 november 2011 betreffende de preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden

 • verordening (EU) nr. 1214/2011 van het europees parlement en de raad van 16 november 2011 betreffende professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten over de weg tussen lidstaten van de eurozone + verordening (EU) nr. 55/2013 van de raad van 17 december 2012 betreffende de uitbreiding van het toepassingsgebied

 • verordening (EU) nr. 472/2013 van het europees parlement en de raad van 21 mei 2013 betreffende de versterking van het economische en budgettaire toezicht op lidstaten in de eurozone die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit

 • verordening (EU) nr. 473/2013 van het europees parlement en de raad van 21 mei 2013 betreffende gemeenschappelijke voorschriften voor het monitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en voor het garanderen van de correctie van buitensporige tekorten van de lidstaten van de eurozone

  GRENZEN

 • verordening (EU) 2016/399 van het europees parlement en de raad van 9 maart 2016 betreffende een uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

 • verordening (EU) 2017/2226 van het europees parlement en de raad van 30 november 2017 tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens en van gegevens over weigering van toegang ten aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen overschrijden en tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het EES voor rechtshandhavingsdoeleinden en tot wijziging van de overeenkomst ter uitvoering van het te schengen gesloten akkoord en verordeningen (EG) nr. 767/2008 en (EU) nr. 1077/2011

 • verordening (EU) 2018/1240 van het europees parlement en de raad van 12 september 2018 tot oprichting van een europees reisinformatie- en -autorisatiesysteem (etias) en tot wijziging van de verordeningen (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 en (EU) 2017/2226

 • verordening (EU) 2019/1896 van het europees parlement en de raad van 13 november 2019 betreffende de europese grens- en kustwacht en tot intrekking van verordening (EU) nr. 1052/2013 en verordening (EU) 2016/1624

  HALFGELEIDERS

 • verordening (EU) 2021/694 van het europees parlement en de raad van 29 april 2021 tot oprichting van het programma digitaal europa en tot intrekking van besluit (EU) 2015/2240 (chipsverordening)

 • verordening (EU) 2023/1781 van het europees parlement en de raad van 13 september 2023 tot vaststelling van een kader voor maatregelen ter versterking van het europese halfgeleiderecosysteem en tot wijziging van verordening (EU) 2021/694 (chipsverordening)

  HANDEL

 • verordening (EU) 978/2012 van het europees parlement en de raad van 25 oktober 2012 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties en tot intrekking van verordening (EG) nr. 732/2008 van de raad

 • verordening (EU) 2015/479 van het europees parlement en de raad van 11 maart 2015 betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de uitvoer

 • verordening (EU) 2019/1753 van het europees parlement en de raad van 23 oktober 2019 inzake de maatregelen van de unie ingevolge haar toetreding tot de akte van genŤve bij de overeenkomst van lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen

 • verordening (EU) 2022/870 van het europees parlement en de raad van 30 mei 2022 inzake tijdelijke handelsliberaliseringsmaatregelen bovenop de handelsconcessies die op oekraÔense producten van toepassing zijn krachtens de associatieovereenkomst tussen de europese unie en de europese gemeenschap voor atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en oekraÔne, anderzijds

  INFRASTRUCTUUR

 • verordening (EU) nr. 1315/2013 van het europees parlement en de raad van 11 december 2013 betreffende richtsnoeren van de unie voor de ontwikkeling van het trans-europees vervoersnetwerk en tot intrekking van besluit nr. 661/2010/EU

 • verordening (EU) 2021/1153 van het europees parlement en de raad van 7 juli 2021 tot vaststelling van de Connecting Europe Facility en tot intrekking van verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014

 • verordening (EU) nr. 1679/2024 van het europees parlement en de raad van 13 juni 2024 betreffende richtsnoeren van de unie voor de ontwikkeling van het trans-europees vervoersnetwerk, tot wijziging van verordening (EU) 2021/1153 en verordening (EU) nr. 913/2010 en tot intrekking van verordening (EU) nr. 1315/2013

  JUSTITIE

 • besluit 2005/671/JBZ van de raad van 20 september 2005 betreffende informatie-uitwisseling en samenwerking in verband met strafbare feiten van terroristische aard

 • verordening (EU) nr. 2017/1939 van de raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het europees openbaar ministerie (EOM)

 • verordening (EU) nr. 2018/1727 van het europees parlement en de raad van 14 november 2018 betreffende het agentschap van de europese unie voor justitiŽle samenwerking in strafzaken (eurojust), en tot vervanging en intrekking van besluit 2002/187/JBZ van de raad PE/37/2018/REV/1

  KLIMAAT

 • verordening (EU) 2021/1056 van het europees parlement en de raad van 24 juni 2021 tot oprichting van het fonds voor een rechtvaardige transitie

  RUIMTEVAART

 • verordening (EU) 2021/696 van het europees parlement en de raad van 28 april 2021 tot vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de unie, tot oprichting van het qgentschap van de europese unie voor het ruimtevaartprogramma en tot intrekking van de verordeningen (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013 en (EU) nr. 377/2014 en besluit nr. 541/2014/EU

  STAATSSTEUN

 • besluit van de commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het verdrag betreffende de werking van de europese unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen (2012/21/EU)

 • verordening (EU) nr. 651/2014 van de commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieŽn steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (algemene groepsvrijstellingsverordening)

 • mededeling van de europese commissie betreffende het begrip "staatssteun" in de zin van artikel 107, lid 1, van het verdrag betreffende de werking van de europese unie (2016/C 262/01)

 • verordening (EU) 2015/1589 van de raad van 13 juli 2015 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108 van het verdrag betreffende de werking van de europese unie

 • mededeling van de commissie van 13 maart 2020 aan het europees parlement, de europese raad, de raad, de europese centrale bank, de europese investeringsbank en de eurogroep inzake een gecoŲrdineerde economische respons op de uitbraak van Covid-19 (COM(2020) 112 final) + bijlagen

 • mededeling van de commissie van 19 maart 2020 betreffende een tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak (2020/C 91 I/01)

  TERRITORIALE SAMENWERKING

 • verordening (EG) nr. 1082/2006 van het europees parlement en de raad van 5 juli 2006 betreffende een europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS)

  WEDERZIJDSE INVORDERINGSBIJSTAND

  EUROPA

 • richtlijn 2010/24/EU van de raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen

  BELGIň

 • wet van 9 januari 2012 houdende omzetting van richtlijn 2010/24/EU van de raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen

 • samenwerkingsakkoord van 26 februari 2014 tussen de federale staat, het vlaamse gewest, het waalse gewest en het brusselse hoofdstedelijk gewest in het kader van de richtlijn 2010/24/EU van de raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen en in het kader van de gemengde bilaterale en multilaterale verdragen tussen het koninkrijk belgië en een andere staat of andere staten die voorzien in een wederzijdse bijstand inzake de invordering van belastingvorderingen

  NOORD-ATLANTISCHE VERDRAGSORGANISATIE (NAVO)

 • the north atlantic treaty (noord-atlantisch verdrag)

 • wet van 11 april 1962 die de doortocht en het verblijf in belgië toelaat van de troepen van de met belgië door het noord-atlantisch verdrag verbonden landen

  RAAD VAN EUROPA

  ALGEMEEN

 • statuut van de raad van europa, ondertekend te londen op 5 mei 1949

  BELASTINGEN & TAKSEN

 • convention on mutual administrative assistance in tax matters + info

  RECHTEN VAN HET KIND

  zie : grondrecht

  RECHTEN VAN DE MENS

  EVRM

 • europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te rome op 4 november 1950 + nederlandse vertaling

 • (eerste) aanvullend protocol, ondertekend te parijs op 20 maart 1952 + nederlandse vertaling

 • vierde aanvullend protocol, tot het waarborgen van bepaalde rechten en vrijheden, die niet reeds in het verdrag en in het eerste aanvullend protocol zijn opgenomen, ondertekend te straatsburg op 16 september 1963 + nederlandse vertaling

 • zesde aanvullend protocol, ondertekend te straatsburg op 28 april 1983 + nederlandse vertaling

 • zevende aanvullend protocol, ondertekend te straatsburg op 22 november 1984 + nederlandse vertaling

 • dertiende aanvullend protocol, ondertekend te vilnius op 3 mei 2002 + nederlandse vertaling

 • zestiende aanvullend protocol, ondertekend te straatsburg op 2 oktober 2013 + nederlandse vertaling

  UNIVERSELE VERKLARING VERENIGDE NATIES

 • universele verklaring van de rechten van de mens, aangenomen door de algemene vergadering van de verenigde naties te parijs op 10 december 1948 + nederlandse vertaling

  VERDRAG BURGERRECHTEN & POLITIEKE RECHTEN (BUPO)

 • internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, opgemaakt te new york op 16 december 1966 + nederlandse vertaling

 • (eerste) facultatief protocol, opgemaakt te new york op 16 december 1966 + nederlandse vertaling

 • tweede facultatief protocol, opgemaakt te new york op 15 december 1989 + nederlandse vertaling

  VERDRAG ECONOMISCHE, SOCIALE & CULTURELE RECHTEN (ECOSOC)

 • internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, opgemaakt te new york op 16 december 1966 + nederlandse vertaling

 • facultatief protocol, opgemaakt te new york op 10 december 2008 + nederlandse vertaling

  VERDRAGENRECHT

 • verdrag inzake het verdragenrecht, ondertekend te wenen op 23 mei 1969 + nederlandse vertaling

  VERENIGDE NATIES

  INTERNATIONAAL

 • handvest van de verenigde naties van 26 juni 1945 + nederlandse vertaling

 • statuut van het internationaal gerechtshof van 26 juni 1945 + nederlandse vertaling

 • statuut van 17 juli 1998 van het internationaal strafhof

  BELGIň

 • wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de veiligheidsraad van de organisatie van de verenigde naties